Rastay manzilen sarab aur dil kitne be-rooh murda khoab aur dil lams ke haath kitne...