The shrine of Shaikh Ali Hajweri, Data Ganj Bakhsh, or Data Sahib is a landmark of...