Ba bàzì’-i ishq mì bàzam…

Ba bàzì’-i ishq mì bàzam, sar-i bàzàr sar bàzam
rah-i mardàn-i safa sazam, sar-i bàzàr sar bàzamBa-maìdàn asp mì tàzam, tú’ì-i wàqif az ìn ràzam
Chunàn bàzì hamì bàzam, sar-i bàzàr sar bàzam

Ba-jàm-i ‘ishq m’ì khvúrdam, zi hastì’- khvìsh khvúd murdam.
Sa’àdat gú’ì khvúd burdam, sar-i bàzàr sar bàzam

Man az yàr-i chunàn mastam, azì n ú àn hamah rastam
Kamar-band chunàn bastam, sar-i bàzàr sar bàzam

Bah masti’-i àú chunàn mastam, zi ‘àlam dast-i khvúd shustam
Zi-shaúq-i jàn chunàn mastam, sar-i bàzàr sar bàzam

I play with the game of love, I play with my head in the middle of the bazaar,
I am paving the way of the Men of Purity. I play with my head in the middle of the bazaar.

I am racing my horse in the race-ground, you are the one familiar with this secret of mine;
Such a game am I playing. I play with my head in the middle of the bazaar.

From the cup of love, I drank wine. I am dead from my own existence.
I have annuled the telling of my fortune. I play with my head in the middle of the bazaar.

I am so intoxicated with my Beloved that I have emancipated from all and sundry.
Such is the waist-belt that I have fastened. I play with my head in the middle of the bazaar.

I am intoxicated with His intoxication in such a way that I have got rid of this world;
I am so intoxicated in the longing of my Beloved, that I play with my head in the middle of the bazaar.

Courtesy Sohaib Qureshi

Leave a Reply