shayeri bhi ho mauseeqi bhi ho aur mahol bh.. “Syed Hasani”